Домашно и германско осигурување и тоа:

  • осигурување од одговорност во сообраќајот
  • зелен картони
  • каско осигурување
  • осигурување на стакло
  • осигурување на имот од пожар, кражба, вода и други оштетувања
  • осигурување на машини и компјутерска опрема
  • патничко здравствено осигурување за сите врсти на патување (приватно, службено)
  • осигурување на објекти во фаза на градна
  • осигурување на лица од последици на незгоди …